Prekių katalogas

Pirkimo taisyklės

 •  

  PREKIŲ PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLĖS

  I. Sąvokos

  1. Duomenų valdytojas ir svetainės www.padarykpats.lt operatorius (toliau – Pardavėjas) yra UAB „Padaryk pats“, įmonės kodas 303098312, PVM mokėtojo kodas LT100007872413, buveinės adresas Viršuliškių g. 42, LT-05112 Vilnius, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – info@padarykpats.lt
  2. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs Prekių interneto parduotuvėje https://padarykpats.lt/.
  3. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
  4. Padarykpats.lt - internetinė parduotuvė, internetiniu adresu www.padarykpats.lt.
  5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
  6. Prekė - visa tai, kuo prekiaujama elektroninėje parduotuvėje padarykpats.lt. Atskirai Taisyklėse vartojamos sąvokos „prekė“, „prekės“ reiškia tiek vienaskaitą, tiek daugiskaitą.
  7. Prekių pirkimo pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Pirkėjo ir Pardavėjo teises, įsipareigojimus, Prekių kainas, apmokėjimo tvarką, terminus, pristatymą, Prekių kokybės garantiją, Prekių grąžinimą ir keitimą, atsakomybes.
  8. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis padarykpats.lt.

  II. Bendrosios nuostatos

  9. Šios Prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės, jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio "Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio sąlygomis ir taisyklėmis"), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su Prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
  10. Pirkti padarykpats.lt internetinėje parduotuvėje turi teisę:
  11. Veiksnūs fiziniai asmenys, t. y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  12. Nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
  13. Juridiniai asmenys;
  14. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
  15. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.
  16. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes padarykpats.lt internetinėje parduotuvėje.
  17. Taip pat informuojame, kad šios Taisyklės gali būti keičiamos pasikeitus teisiniam reglamentavimui. Kiekvieną kartą užsakant Prekes, rekomenduojame peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas užsakymas.
  18. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų naudojimo būdais Pirkėjas išreiškia Privatumo politikoje numatyta tvarka.
  19. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti dokumentus ar informaciją Pirkėjui elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.
  III. Privatumo politika
  20. UAB “Padaryk pats“, vykdydama elektroninę Prekyba vadovaujasi Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 ir kitais teisės aktais, nustatančiais Asmens duomenų tvarkymą, laikymąsi ir įgyvendinimą.
  21. Privatumo politika yra Taisyklių sudėtinė dalis.

  IV. Asmens duomenų apsauga

  22. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali tiek užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis, tiek neatlikus registracijos.
  23. Pirkėjas, užsakydamas Prekes šių taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, Prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
  24. Patvirtindamas šias Taisykles, Pirkėjas sutinka, jog jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
  25. Sutikdamas, kad Pirkėjo Asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
  26. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

  V. Prekės

  27. Internetinėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Nepaisant to, kad Pardavėjas dėjo visas pastangas tam, kad Prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau, Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų.
  28. Prekių įpakavimas gali skirtis nuo to, kuris pateikiamas atvaizduose, esančiuose internetinėje parduotuvėje.
  29. Visos Prekės, pateikiamos internetinėje parduotuvėje, yra prieinamos Pirkėjui. Tuo atveju, jeigu užsakytos Prekės nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute) ir tokios Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas.
  30. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) Prekę (-es) ir suformavęs Prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą" ir kai Pardavėjas susisiekęs su Pirkėju jo nurodytu telefonu arba el. paštu, patvirtina užsakymą atsiųsdamas laišką el. paštu apie užsakymo patvirtinimą.
  31. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma internetinės parduotuvės duomenų bazėje.
  VI. Pirkėjo teisės
  32. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo Asmens duomenis, parašydamas el. laišką info@padarykpats.lt Tokiu atveju Pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 darbo dienas).
  33. Pirkėjas teise atsisakyti Prekių pirkimo – pardavimo sutarties gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu Prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama ir liko originalioje pakuotėje.
  34. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės Prekę iš padarykpats.lt internetinės parduotuvės, turi teisę grąžinti arba reikalauti Pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės Prekę tinkamos kokybės Preke arba Prekę grąžinti.
  VII. Pirkėjo įsipareigojimai

  35. Pirkėjas privalo sumokėti už Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  36. Jeigu pasikeičia Pirkėjo užsakymo formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas apie juos informuoti Pardavėją.
  37. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
  38. Pirkėjas, naudodamasis padarykpats.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

  VIII. Pardavėjo teisės

  39. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų Prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis gali būti nurodomas peržiūrint Prekių krepšelį.
  40. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
  41. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nepriimami.
  42. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas pasirinkęs apmokėjimą banko pavedimu nesumoka už Prekes.
  43. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio rinkodaros akcijas ir išankstiniu Pirkėjų sutikimu juos apie šias akcijas informuoti informaciją siunčiant Pirkėjų nurodytais kontaktais. Pardavėjas taip pat turi teisę bet kada vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti aptariamų rinkodaros akcijų sąlygas ir nutraukti jau pradėtas vykdyti akcijas.
  44. Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negalėdamas laiku ir tinkamai įvykdyti užsakymo, pasilieka teisę keisti pristatymo sąlygas ir laiką, arba nutraukti užsakymą apie tai nedelsiant informuodamas Pirkėją ir grąžindamas apmokėjimą.

  IX. Pardavėjo įsipareigojimai

  45. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės https://padarykpats.lt/ teikiamomis paslaugomis.
  46. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t. y. Pirkėjo nurodytus Asmens duomenis tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  47. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu, nurodytomis sąlygomis.
  48. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos Prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę Prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią Prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, o jei mokėjimas nebuvo atliktas – anuliuoti užsakymą.
  49. Pirkėjui grąžinant Prekes, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti šio sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų nuo Prekių grąžinimo Pardavėjui dienos.

  X. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

  50. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.
  51. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai Prekės kaina pakito, dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti Prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.
  52. Pirkėjas atsiskaito už Prekes:
  53. Naudojantis elektronine bankininkyste;
  54. Atliekant bankinį pavedimą;
  55. Grynaisiais pinigais.
  56. Pasirinkus apmokėjimą bankiniu pavedimu Pirkėjas užsakymą apmoka nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
  57. Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti iš Pirkėjo pasirašyti Prekių užsakymo sutartį.
  58. PVM sąskaitose faktūrose pateikiamos pasirinktos Prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė Prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

  XI. Prekių pristatymas

  59. Pirkėjas, užsakydamas Prekes, gali pasirinkti Prekių pateikimo būdą, t. y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama Prekių pristatymo paslauga arba Pardavėjo Prekių atsiėmimo punkte.

  XII. Prekių pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu:

  60. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs Prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą.
  61. Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis Prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.
  62. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
  63. Pristatymo kaina priklauso nuo Pirkėjo pasirinkto pristatymo būdo.
  64. Pardavėjas pasilieka teisę keisti Prekių pristatymo mokestį ir pirkinio sumą, nuo kurios pristatymas nemokamas. Galiojantys įkainiai yra nurodomi užsakymo formavimo lange taip, kad Pirkėjas turi galimybę su jais susipažinti iki patvirtindamas užsakymą.
  65. Užsakytas Prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3(tris) darbo dienas, skaičiuojamas nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento. Pirkėjui laiku neatsiėmus Prekių, Pardavėjas pasilieka teisę nutraukti užsakymą be įspėjimo ir grąžinti sumokėtą mokėjimą.
  66. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu.
  67. Pardavėjas pateikia Prekes Pirkėjui vadovaudamasis nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų Prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų Prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais Prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekių pateikimo sąlygas.
  68. Pardavėjas neatsako už Prekių savybių pokyčius, galinčius atsirasti dėl temperatūros pokyčio ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių poveikio, pristatant Prekes Pirkėju. Pardavėjas taip pat neatsako už transportavimo metu padarytą žalą.
  69. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
  70. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir Prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, Prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei Prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės Prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar Prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente.

  XIII. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

  71. Kiekvienos padarykpats.lt parduodamos Prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos Prekės esančiame Prekės aprašyme.
  72. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios Prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus savybių.
  73. Pardavėjas visoms Prekės suteikia 24 mėnesių garantiją, jei nėra nurodyta kitaip Prekės aprašyme.
  74. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms Prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
  75. Pardavėjas teikia Prekių garantinės priežiūros paslaugas tarpininkaudamas tarp Pirkėjo ir gamintojo, ar gamintojo atstovo.

  XIV. Prekių grąžinimas ir keitimas

  76. Padarykpats.lt įsigytos Prekės grąžinamos ir/ar keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 ir 6.363 straipsniais, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr.738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.
  77. Norėdamas grąžinti kokybišką Prekę(-es), Pirkėjas apie tai Pardavėjui turi pranešti raštu (el. paštu).
  78. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas ar keičiamas Prekes šių Taisyklių numatytais atvejais, taip pat, jei nustatoma, kad Prekės pažeistos, nuimtos ir/ arba pažeistos etiketės, nuplėšta apsauginė plėvelė, sugadinta pakuotė ir kt. ir/ arba Prekės buvo naudojamos.
  79. Pasinaudojus Prekių grąžinimo teise, išlaidas už Prekių grąžinimą apmoka Pirkėjas.
  80. Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą, jei Pirkėjas ar asmenys, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė Prekių gabenimo, laikymo, naudojimo ir/ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi Prekių įpakavimo ir kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu, ar Prekių kokybės pablogėjimas yra dėl Pirkėjo ar kitų asmenų, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, veiksmų.
  81. Pinigai už grąžintas Prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

  XV. Atsakomybė

  82. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių Asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
  83. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
  84. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei UAB „Padaryk pats“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
  85. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  86. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
  87. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

  XVI. Apsikeitimas informacija

  88. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklėse numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.
  89. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinėje parduotuvėje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
  90. Taisyklėse vartojama sąvoka „raštu“ apima ir elektroninius laiškus.

  XVII. Baigiamosios nuostatos

  91. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
  92. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
  93. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka, pagal Pardavėjo buveinės vietą.
  94. Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių, trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo rašytinio sutikimo.
  95. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu ir padarykpats.lt perduotu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl padarykpats.lt įsigytos Prekės iš Pardavėjo Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.